Natur og arkitektur – designprinsipper

Agraff har alltid vært et flerfaglig kontor med arkitekter og landskapsarkitekter side om side. Hos oss er landskapsarkitektur og arkitektur uløselig knyttet til hverandre. Vi jobber alltid ut ifra en tanke om at alt vi bygger og endrer skal fungere i sammenheng med sine omgivelser.

Det er alltid et landskap, og det vil alltid være snakk om et fysisk inngrep; noen ganger vil det være mest landskapsarkitektur, mens andre ganger er det i større grad bygde strukturer. Alle steder har egenskaper det er verdt å ta vare på og fremheve, da er det helt essensielt at vi klarer å gjøre det på en omtenksom og funksjonell måte. Den flerfaglige tilnærmingen vår gir oss forståelse og respekt for helheten på en måte som vi mener er særlig viktig, enten vår rolle i prosjektene er arkitekt, landskapsarkitekt eller begge deler. 

Stokkøy matstudio. Foto: IvarKvaal

I Agraff jobber vi ut ifra fire designprinsipper, som setter spor i våre prosjekter:

• Stedsforståelse og stedstilpasning

• Holdbarhet

• Nysgjerrighet

• Respekt for fellesskapet

Stedsforståelse og stedstilpasning

God stedsforståelse mener vi er den viktigste forutsetningen for å skape stedstilpassede, særegne og varige prosjekter. Vi i Agraff er opptatt av å vise omsorg for våre omgivelser, for naturen, landskapet, kulturen og menneskene. Her jobber både arkitektene og landskapsarkitektene hos oss med de samme problemstillingene; Hvordan skal prosjektene plasseres, utformes og detaljeres for i størst mulig grad spille på lag med omgivelsene sine og spille omgivelsene sine best mulig? Kunnskapen om og forståelsen for landskapsrommet, lokalklima, stedegne arter og økosystemer, stedets natur- og kulturhistorie og lokale byggeskikker og teknikker legger grunnlaget for utformingen.

Naturomsorg er det stadig økende bevissthet om, også i samfunnsdebatten i Norge og verden for øvrig, og vi mener at vi bør gå foran som et godt eksempel. I vårt arbeid med restaurering av verdifulle naturområder på Hjerkinn, erfarte vi hvordan vi gjennom et prosjekt ikke bare skal søke å begrense skade, men også kunne bidra til for eksempel bedre bevaring, et større stedlig, økologisk mangfold og økt bevissthet og forståelse for naturen. Vi har sett at vi gjennom enkle virkemidler kan bruke et prosjekt til å reparere tidligere sår i naturen, og som på Hjerkinn, på en måte som også tilfører området noe nytt. Denne tankegangen mener vi at vil kunne løfte prosjekter til enda tydeligere og bedre referanser for den utviklingen vi ønsker i samfunnet.

Vestnes sjøfront. Foto: Ziggi

God stedsforståelse og lokal forankring fungerer som drivstoff for særegne løsninger for oss i Agraff. Kunnskapen om de lokale byggeskikkene og teknikkene gir grunnlag for helt nye formsvar og prinsipper. Vi har i flere prosjekter jobbet med å fortolke dette videre til særegne, spesifikke og rasjonelle løsninger. Vi har både jobbet med prosjekter som har blitt vakre og egenartede ved å tilføre elementer som står i kontrast til og dermed spiller opp omgivelsene og landskapet. Og med prosjekter som, i stadig større grad, er mer nøysomme i møte med omgivelsene, med tydelige lokale referanser og forankret i landskapet. Fordypningsrommet Fleinvær er et eksempel på begge deler.

Her er bebyggelsen plassert eksponert, men med få berøringspunkter i landskapet. Volumene står i tydelig kontrast til kystlandskapet, samtidig som materialer, overflater og formspråk er inspirert av lokale byggeskikker. Sammen gir det en leken fortolkning av lokale kvaliteter. 

Med utgangspunkt i mottoet «positive endringer for menneske og samfunn», leter Agraff alltid etter hvordan prosjekter kan gi merverdi for fellesskapet. God forståelse for stedet og lokalmiljøet gjør det mulig å løfte prosjektet fra en uavhengig rasteplass til et faktisk tilskudd til lokalsamfunnet. I prosjekteringsoppdrag som dette henter Agraff mye erfaring fra arbeid med by- og tettstedsprosjekter vi jobber med, der lokal tilhørighet, norsk natur, turisme og næringsgrunnlag henger tett sammen. På Vestnes har vi i dialog med befolkningen utformet en levende kaikant, med rom for små og store møter og ulike aktiviteter. Inspirert av lokal båtbyggerkunst, Romsdalsalpene og kystvegetasjon, er prosjektet blitt et populært møtested som mange er stolte av og føler tiknytning til, og som skaper aktivitet i lokalsamfunnet.

Torvet i Trondheim. Foto: Wittrup

I tillegg til at vi mener at stedstilpasning er et etisk ansvar og gir oss inspirerende kraft til særegne prosjekter, er det også helt pragmatisk. God stedsforståelse gir oss enkelt og greit smarte og rasjonelle løsninger. Stedets logikk og logistikk sys sammen med den logistikken som vi planlegger for prosjektet, slik at infrastruktur, vann, mennesker, biler og busser får den plassen de trenger. Å spille på lag med terreng, lokalklima og eksisterende infrastruktur gir god prosjektøkonomi underveis og driftsøkonomi på sikt. I vårt arbeid med Torvet i Trondheim, gikk arbeidet med varig og vakker utforming av plassen hånd i hånd med effektiv, driftssikker og nytenkende teknisk prosjektering. Her ble det lagt ned like mye arbeid i planlegging under bakken, som over bakken, og resultatet er et svært allsidig, renskårent og varig byrom.

Holdbarhet – å bygge for fremtiden

Det andre designprinsippet Agraff jobber etter er holdbarhet. Vi ønsker å være ydmyke for de sporene vi etterlater oss. Det handler av og til om å trå varsomt, men det vil alltid handle om å skape prosjekter som har en tydelig og egen integritet. Grepene vi gjør skal være vakre, holdbare og særegne nok til å kunne tale for seg og bli stående som varige prosjekter vi alle kan være stolte av. For oss handler dette om forståelse for form, materialer og detaljer. Formkompetanse gir prosjektene våre estetisk holdbarhet.

Havstein kirkegård. Foto: Wittrup

Vi streber etter prosjekter som er varige og vakre, også over tid. For oss ligger det stor skjønnhet i gode detaljer. Riktig materiale brukt på riktig måte, enkle og logiske detaljer og integrerte tekniske løsninger. Vi har mye stolthet i å utarbeide løsninger som er gjennomførbare, rasjonelle og teknisk gjennomarbeidet. På Havstein kirkegård går funksjonelle løsninger og varige materialer i følge med frodig vegetasjon med store årstidsvariasjoner. På Dampsentralen i Ila har vi med integrerte, tekniske løsninger forvandlet det gamle bygget til en funksjonell og vakker treningskatedral. Agraff har gjennom en rekke gjennomførte prosjekter opparbeidet seg et kartotek av etterprøvde løsninger, og vi er særlig gode på å samarbeide og hente ut den relevante kompetansen fra våre tilgjengelige ressurser. Vi synes det er gøy å utarbeide prosjekter der vi bruker vår fagkunnskap til det beste, og i samarbeid med andre kan utvikle løsninger som har smart logistikk, robuste detaljer og teknisk nøkternhet.

Dampsentralen. Foto: Benedicte Skarvik

Nysgjerrig og leken

At vi er nysgjerrige og lekne, er de største drivkreftene i våre kreative prosesser. Vi undersøker, utforsker og inspirerer på tvers av fag og prosjekter. Dette gir Agraff et stort idetilfang og ulike perspektiver. Nysgjerrigheten og samarbeidsprosessene gir oss mulighet til å dykke ned i nyskapende løsninger, både med tanke på form, detaljer og materialer. Strindfjordveien park er et tydelig eksempel på hvordan våre kreative prosesser kan gi lekne formsvar, der en park har fått vegetasjon, møblering og særegenhet fra kyst og sjøkart. På Granåsen arenabygg har massivtreskiver gitt et karakteristisk og robust trapperom. Og i våre mange arbeider med lekeplasser, barnehager og skolegårder, får nysgjerrigheten enda synligere fritt spillerom. For oss er det tydelig at mye erfaring i seg selv ikke resulterer i fastlåste mønster, men heller et kartotek av muligheter.

En av Agraff sine store styrker springer også ut ifra vår egen flerfaglighet; vi ser stor verdi og inspirasjon i å samarbeide med andre fagfelt! Agraff har stor nysgjerrighet på folk og hva som skjer når våre tanker og ideer møter andre sine visjoner og kompetanse. Sporene etter slike samarbeid er tydelige i Agraff sine prosjekter. I arbeidet med den nye gravplassen på Fornebu har samarbeidet med kunstneren Edit Lundebrekke løftet prosjektet og gitt form til en integrert, støydempende og vakker mur, som løper gjennom området. Det er særlig inspirerende å jobbe med kunstnere mot nyskapende og lekne formsvar, men vi har stor glede og nytte av å samarbeide med alle som gir prosjektene våre bred faglig tyngde og nye perspektiver.

GranåsenArenabygg
Granåsen arenabygg. Foto: Wittrup

Respekt for fellesskapet

For oss handler det om en bevisst holdning til naturverdier, til prosjektets fysiske integritet, og til prosjektøkonomi. Det er grunnleggende for oss at våre prosjekter skal gjennomføres med særegenhet, kvalitet og holdbarhet, men det er like selvfølgelig at prosjektene skal være nøysomme også for fellesskapets økonomiske verdier. Vi har god erfaring med at gode fremdriftsplaner, jevnlige statusoppdateringer på fremdrift og tidsbruk, samt gode kostnadskalkyler på riktig tidspunkt gir verdifull forutsigbarhet for alle parter. Vår faglige stolthet ligger både i å skape kreative prosesser og nyskapende prosjekter, og ha god prosjektstyring, kommunikasjon og kvalitetssikringssystemer. Målet vårt er at det alltid skal være interessant, engasjerende og trivelig å jobbe med Agraff!

Til sammen har vi tro på at disse fire prinsippene gir oss et godt grunnlag for å kunne bidra til å skape tankevekkende og nyskapende arkitektur som setter norsk natur, naturomsorg, kultur og særegenhet på kartet!