Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Tun Inn! Mulighetsstudie Saupstad


Mulighetsstudie Saupstad
Hvor:
Saupstad, Trondheim kommune
Status:
Parallelloppdrag med
mulighetsstudie 2013
Oppdragsgiver:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Areal:
470 daa


Tun Inn!

Drabantbyen Saupstad/Kolstad-området er et ektefødt barn av 70-tallets planleggingsidealer. Prosjektet viser muligheter til å redefinere sammenhengene mellom de sentrale skoleområdene, idrettsareal og rekreasjonsområder sammen med boligkvartal og lokal service.

Boligområdet Saupstad har opplevd mye sosiale endringer og framstår nå nedslitt og i mangel av møtesteder og sosial infrastruktur. Det store, grønne sentralområdet med skoler, idrett og grønt er en sterk kvalitet også i dag, men må bearbeides og artikuleres for å unngå at det oppleves ødslig og ugjestmildt.

Prosjektet innebærer en ny, langt mer sentral plassering av videregående skole, sammen med et felles torg som underdeler det store rommet. Planen bygger videre på den luftige tun-formen som boligblokkene er organisert i. Tunene er en tradisjonell form som underdeler store areal til mindre, oversiktlige og tryggere rom. Når de knyttes sammen i et romforløp, oppstår et nettverk av åpnere og mer lukkede areal. Mennesker på veg mellom ulike målpunkt – aktiviteter, skole, butikk, buss, parkering – passerer gjennom de samme felles uterommene og det oppstår en ”friksjon”. Ved at man kommer løselig og tilfeldig i kontakt med andre blir innbyggerne mer kjent med de man deler bydel med, noe som er svært viktig for opplevelse av tilhørighet og trygghet.

De nye uteområdene vil inneholde et bredere spenn av aktiviteter enn bare ballspill, slik at beboere i ulik alder og kjønn får mulighet til å finne sin arena. Ny gangatkomst forbi Husebybadet og opp til bydelssenteret binder områdene bedre sammen. Parkering i kjeller og ny boligbebyggelse i det øvre området øker tettheten samtidig som man legger til rette for større bruk av uterommene og et mer attraktivt nabolag.

Kategori: helse, omsorg, velvære, kultur, lekeplass, mulighetsstudie, næring, nærmiljøanlegg, parker, plan, plasser, skole og barnehage, skoler og barnehager