Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Temaplan for Longyearbyen, Svalbard

Temaplan for Longyearbyen
Hvor:
Longyearbyen, Svalbard
Status:
2017 – d.d.
Oppdragsgiver:
Longyearbyen Lokalstyre og Visit Svalbard AS
Samarbeidspartnere
Fem tiltak:

COWI, Light Bureau og
Prologue
Samarbeidspartnere
Temaplan:

Light Bureau, Norconsult, WSP

En temaplan for Longyearbyen med fokus på å gjøre byens særegne
historie og natur mer tilgjengelig på en bærekraftig måte

Sammen med samarbeidspartnere har Agraff utarbeidet en helhetlig plan med tiltaksbeskrivelse for ferdsel og opplevelser i Longyearbyen, Svalbard. Longyearbyen Lokalstyre og Visit Svalbard AS så viktigheten i å foreslå tiltak som ville fremme Longyearbyen som en trygg og attraktiv plass å bo, både for øyas besøkende og fastboende.

Som et av verdens 100 mest bærekraftige reisemål, var en del av fokuset å forsterke Longyearbyens ekstraordinære kvaliteter i en omstillingstid hvor byen beveger seg bort fra gruvedrift og over til andre næringer, som forskning og turisme.

I sitt forslag viser de (Agraff) hvordan Longyearbyen kan forsterke sin identitet ved at geologi, den arktiske naturen og kulturen på Svalbard knyttes tettere sammen, og hvor byens særegne
gruvehistiorie og kulturminnene gjøres mer tilgjengelige. Videre ved at byen kobles sammen med nye gangveier, broer og trapper, og ved at flere skilt og bedre belysning bør på plass i bybildet
, sier Trine Krystad i Visit Svalbard til Svalbardposten

I oppdraget la vi vekt på å etablere synlige referansepunkt som gir lettere orientering, og skaper gode forbindelseslinjer mellom disse punktene til fots, på spark og på ski. Bygging medfører alltid fundamentering og her var det snakk om et område med sårbart natur- og kulturmiljø. Derfor ble det lagt stor vekt på å minimalisere og skjule fundamenteringspunktene.

Fem tiltak for å minske belastningen på natur- og kulturmiljøet og for å øke opplevelsesverdien

For å iverksette innholdet i ”Temaplan Longyearbyen” plukket Visit Svalbard ut fem tiltak som
”sparker i gang” temaplanen, og som blir viktige bidrag for å oppnå de overordnede målene og øke
opplevelsesverdien. Det ble utarbeidet et forprosjekt for de fem tiltakene. Her ble det gjort en kalkulasjon av kostnader, utredet konsekvenser for kultur- og naturmiljø, og en foreløpig framdriftsplan ble etablert. Tiltakene i temaplanen har løsninger for mange av de problemstillingene Longyearbyen står ovenfor. Å bygge disse tiltakene vil ikke bare forbedre den fysiske tilrettelegginga, det vil også forsterke samfunnet i Longyearbyen sine evner til å gjennomføre byggeprosjekt for fellesskapet.

De fem tiltakene blir videre kort forklart:

Burmatrappa
Trappetårnet vil være synlig i mørket når lyssettingen gjør de perforerte platene transparente
(se illustrasjon). På den måten vil tårnets funksjon stå klart frem på samme måte som mange av de eksisterende konstruksjonene. Dette vil bli et fint bidrag til bedre belysning i mørketiden. På dagtid og sommer vil tårnet gli i ett med bakenforliggende terreng. Trappen leder opp til Burmavegen som så leder bort til taubanesentralen. Trappen vil fungere som et fint utgangspunkt for dagsturer, og de som ønsker en kort tur i nærområdet med fin utsikt over et fotogent natur- og kulturlandskap.

Trapp og grus-sti til Taubanesentralen (Kraftverktrappa)
Kobling fra Havneområdet og til taubanesentralen til fots er antakeligvis den mest savna muligheten for nye besøkende til Longyearbyen. Taubanesentralen gir en unik oversikt over byen, samtidig som den visuelt er senteret i det gruvehistoriske Longyearbyen. I likhet med Burmatrappa, vil trapp og gangsti til Taubanesentralen avlaste gangtrafikken fra cruisebåt-kaia

Hengebru i Gruvedalen
Hengebrua over Gruvedalen blir portalen til villmarken i øst. Brua vil bli en naturlig trase for å komme seg til friluftsløypene i Adventdalen. Den vil gi tilgang til å se og oppleve Svalbards karakteristiske landskap på en spektakulær måte.

Løwøbrua
Løwøbrua er en reetablering av en historisk bru og skaper forbindelse mellom dalsidene i øst og vest i Longyearbyen Sør. Samtidig definerer brua portalen mot villmarken i sør og blir en tydelig markør for denne viktige overgangen.

Mobile bruer Nord/Sør
De mobile bruene er flyttbare og beregnet lagt ut etter vårflommen og tas inn før det fryser til på høsten. Bruene består av et element som prefabrikkeres og settes sammen til en kontinuerlig bru, som gjør det mulig å krysse Longyearelva. Planlagte kryssingssteder er i nord som kobling for kyststien og i sør som kobling mellom Nybyen og Sverdrupbyen.

Prosjektorganisering

I arbeidet med den helhetlige temaplanen har COWI har bistått med vurderinger av trafikk og kvalitetssikring av trafikale løsninger. Light Bureau har utarbeidet lyskonseptene, og vant med dette “Norsk lyspris 2017” i åpen klasse. Prologue har bistått i arbeidet med opplevelsesdesign.

I prosjektering av de fem tiltakene gjorde Light Bureau vurderinger av lysarmaturer. Norconsult hadde ansvaret for konstruksjonsteknikk og overordnet kalkyle, og WSP bisto med kulturminnefaglige vurderinger knyttet til saksbehandling og formgiving.

 

Kategori: plan, regulering, temaplan