Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Vannbehandlingsanlegg Bodø


Vannbehandlingsanlegg
Hvor:
Bodø
Status:
Ferdigstilt 2006
Oppdragsgiver:
Bodø Kommune
Samarbeidspartner:
Ole Jørgen Bryn
Areal:
3500m2


Vannbehandlingsanlegget er et moderne næringsmiddelanlegg lokalisert ute i et praktfullt naturlandskap. Å tilpasse industrianleggets plassering og utforming til dette landskapet har derfor vært en viktig og utfordrende arkitektonisk oppgave.

Prosjektets mål:
-Omfanget av inngrep i naturområdet skal minimeres og gjennomføres med ”kirurgisk” presisjon.
-Anlegget skal plasseres og utformes slik at det forholder seg til landskapet på en presis og elegant måte, hvor stedlige kvaliteter utnyttes i en gjensidig dialog mellom bygningsanlegg og landskapssituasjon.
-Arkitekturen skal framheve og formidle industrianleggets grunnleggende funksjon samt foredle kvalitetene i denne typen konstruksjoner

Anlegget er utformet som en smal og langstrakt bygning som skjærer seg inn i landskapet og hekter seg på vannets løp fra Heggmovatnet til brukerne i Bodø og omegn. Anlegget er bygget opp av to markante og atskilte deler, en tung og en lett. Den tunge delen utgjør fundamentet og inneholder filtrene og andre tyngre funksjoner. Den lettere delen består av en skjerm som beskytter alle rør og andre mindre komponenter. Skjermen skal ha et lett preg og være hevet fra fundamentet med glassfelt, slik at den legger seg forsiktig ned mot terrenget. Den arkitektoniske ideen henger nøye sammen med vannets løp gjennom anlegget, som kommer inn i den ene enden av bygget, behandles, for så å føres ut i den andre enden. Rør og komponenter, samt andre installasjoner knyttet til anlegget, inngår i bygningens estetikk. Rentvannsbassenget ligger som en lukket kilde under bakken.

Kategori: bygg, industri, næring