Et dynamisk landsbysentrum

Tettstedsutvikling i samarbeid med Lala Tøyen AS og Sanden & Hodnekvam Arkitekter AS

Sjøholt sentrum

Sjøholt er et lite tettsted på Vestlandet, i naturskjønne omgivelser dypt inne i Storfjorden, med rundt 2000 innbyggere. En verktøykasse med 75 forslag, idéer, tilpasninger og løsninger for Sjøholt, styrer utviklingen fra tettsted til idyllisk fjordlandsby.

Fremtidens Sjøholt er en tett, levende og oversiktlig fjordlandsby. Det opplever man når man ankommer
sentrum, enten du kommer fra vest og møter havnepromenaden og småbåtmarinaen, eller du kommer fra øst og ser bebyggelsen mot fjorden. I sentrum er det lett å finne frem, og det er tydelig hvor man kan kjøre og parkere. Det er enkelt, hyggelig og trygt å bevege seg til fots og på sykkel, både for skolebarn, folk som ferdes i sentrum, besøkende og turister. Husene har en landsbyskala, som gir gode by- og gaterom, og harmonerer med den 200 år lange bygningstradisjonen på Sjøholt. I tillegg til husene, er trær, grønne flater og ulike typer gatebelegning brukt for å definere torg, tun og plasser, arealer for biler og for myke trafikanter.

Vår visjon for Sjøholt er en levende fjordlandsby; et sted der det er godt å bo og vokse opp, stas å besøke, og en god havn å flytte hjem og etablere seg i. Gode tettsteder med gode oppvekstmiljøer og sterk identitet, vokser ikke frem over natta. Det tar tid å bygge miljø og identitet, og handler om et puslespill av tiltak. Sjøholt har et utgangspunkt som legger til rette for et godt tettsted og et godt liv. Nærheten til fjorden, fjellet, skogen og jordbruket gir store muligheter for aktivitet, næring og trivsel. De historiske og sosiale strukturene som allerede finnes i Sjøholt er svært verdifulle grunnsteiner å bygge videre på.

Utvikling av byer og tettsteder er summen av alt som gjøres; små og store grep, både fysiske og ikke-fysiske. Vi har laget et visjonsbilde for nye Sjøholt som bygger på en rekke tiltak, uten å gi én fasit for Sjøholt sin fremtid. Vi har delt opp den store visjonen i delprosjekter og tiltak, litt som en verktøykasse. Den består av 72 ulike forslag, ideer og tilpasninger; både større og mindre, kortsiktige og langsiktige samt raske og langsomme. Noen av tiltakene er enkle å gjennomføre, mens andre krever tyngre prosesser, med mange parter og usikkerhetsfaktorer. Noen grep er avhengige av hverandre, noen vil kunne bygge opp under og forsterke hverandre, mens andre tiltak er mer uavhengige.

Sjøholt har allerede et fundament av engasjement å bygge videre på. Den driven som er på stedet i dag er nøkkelen til å la visjonene bli til virkelighet. Sjøholt skal bruke det beste av alle sine muligheter; åpne sentrum opp mot fjorden, aktivisere kystlinja, styrke de historiske linjene og ta vare på eldre, identitetsbærende bebyggelse, dyrke initiativet og skape gode rom der folk kan møtes.

SJOHOLT_72tiltak_A5

Offentlig
Plan
Stedsanalyse

Parallelloppdrag på visjon og veileder for utvikling av tettstedet Sjøholt.

Se hva andre har sagt om prosjektet