Følger vannets veg

Vannbehandlingsanlegg for Bodø kommune, utformet med minimale naturinngrep. Prosjektert i samarbeid med Ole Jørgen Bryn

Vannverk Bodø

Vannbehandlingsanlegget er en moderne næringsmiddelbedrift. Plassering ute i det praktfulle naturlandskapet var derfor en svært viktig og utfordrende arkitektonisk oppgave, og vi ønsket at utforminga skulle være både rasjonell og vakker.

Disse målene har ligget til grunn for prosjektet:
• Omfang av inngrep i naturområdet skal minimaliseres og gjennomføres med ”kirurgisk presisjon”.
• Anlegget skal plasseres og utformes slik at det forholder seg til landskapet på en presis og elegant måte, og slik at stedlige kvaliteter utnyttes i en gjensidig dialog mellom bygningsanlegg og landskapssituasjon.
• Anlegget i seg selv skal ikke gi inntrykk av å være noe annet enn et industrianlegg, men snarere formidle anleggets funksjon og foredle kvalitetene i dette.

Anlegget er utformet som en smal langstrakt bygning som skjærer seg inn i landskapet, og som hekter seg på vannets vei fra Heggmovatnet til brukerne i Bodø og omegn.

Den arkitektoniske ideen henger nøye sammen med vannets løp gjennom anlegget, der det kommer inn i den ene enden av bygningen, behandles og kommer ut i den andre enden. Rør og komponenter, samt andre installasjoner som er knyttet til anlegget, inngår i bygningens estetikk.

Anlegget er bygget opp av to klare deler; en tung og en lett. Den tunge utgjør fundamentet og inneholder filtere og andre tunge funksjoner. Den lettere delen er en skjerm som beskytter alle rør og mindre komponenter. Skjermen er hevet fra fundamentet med glassfelt, slik at man får en fornemmelse av at den svever. Rentvannsbassenget ligger som en lukket kilde under bakken.

Bygg
Næring
Offentlig